Ministerul Transporturilor pregătește noi amenzi la început de an. Care sunt companiile vizate

Miercuri, 12 Ianuarie 2022, ora 20:532507 citiri
Ministerul Transporturilor pregătește noi amenzi la început de an. Care sunt companiile vizate
Ministerul Transporturilor a pregătit o nouă lege care prevede sancțiuni FOTO Pixabay

Ministerul Transporturilor a pregătit un proiect de Ordonanță legat de preluarea deșeurilor provenite de la navele care fac escală sau operează în unul dintre porturile româneşti, indiferent de pavilionul arborat. Documentul prevede însă și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea.

Acestea pot ajunge până la 20.000 de lei, potrivit proiectului de Ordonanță privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.

Potrivit documentului consultat de Ziare.com, proiectul de Ordonanță se aplică tuturor navelor, indiferent de pavilionul arborat, care fac escală sau operează în unul dintre porturile româneşti cu excepţia navelor angajate în servicii portuare în înțelesul art. 1 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor și cu excepția navelor militare, navelor militare auxiliare sau a altor nave deţinute sau operate de stat şi care sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale.

Noua lege se va aplica și tuturor porturilor româneşti în care în mod normal fac escală navele maritime.

Navele care nu intră în domeniul de aplicare al proiectului pot preda la cerere deşeurile generate către instalaţia portuară de preluare a deşeurilor.

Autoritățile vor astfel să asigure transpunerea integrală în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L151/ pp. 116-142 din 7 iunie 2019, având în vedere obligațiile care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc, înainte de a părăsi portul respectiv, trebuie să predea toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, fiecare administraţie portuară trebuie să elaboreze şi să implementeze un plan corespunzător de preluare şi gestionare a deşeurilor provenite de la nave sau să actualizeze planul existent, după caz. Atât în faza de elaborare a planului de preluare şi gestionare a deşeurilor, cât şi în cea de actualizare a acestuia în cazul în care au avut loc modificări semnificative, administrația portuară trebuie să se consulte cu asociaţiile patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite şi cu reprezentanții societăţii civile, precum și cu operatorul instalaţiei de preluare, după caz.

APM este cea care monitorizează modul în care administrația portuară pune în aplicare planul de preluare și gestionare a deșeurilor. De asemenea, Autoritatea Navală Română (ANR) trebuie să creeze un sistem care să facă posibilă inspectarea oricărei nave, inclusiv prin inspecții aleatorii.

ANR efectuează inspecţii ale navelor care fac escală în porturile românești într-o proporție de cel puțin 15% din numărul total al navelor distincte care fac escală anual în aceste porturi.

Pentru ce se aplică amenzile

Potivit proiectului de act normativ, următoarele fapte vor fi considerate infracţiuni și se vor sancţiona după cum urmează:

- cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei fiecare administraţie portuară pentru lipsa planului de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii;

- cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fiecare administraţie portuară pentru lipsa vizei de reaprobare a planului de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii;

- cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru netransmiterea de către operatorul, agentul sau comandantul navei, înainte de sosirea navei în port, a informațiilor cuprinse în formular prevăzut ori transmiterea unor date eronate, precum și înregistrarea necorespunzătoare a acestora;

- cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru lipsa sau completarea neconformă de către comandantul navei în registrul de evidenţă a deşeurilor şi în registrul de evidenţă a hidrocarburilor a tuturor datelor, în conformitate cu realitatea, privind tipurile şi cantităţile de deşeuri şi/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port;

- cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru nepredarea sau predarea parțială de către comandantul unei nave, a tuturor deșeurilor transportate la bord într-o instalație portuară de preluare;

- cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru lipsa sau completarea neconformă a formularului, operatorul instalației portuare de preluare sau administrația portuară la care au fost predate deșeurile.

Conform noilor norme, navele vor plăti un tarif indirect pentru a acoperi costurile programului, ceea ce le va da dreptul de a-și preda deșeurile într-un port, indiferent dacă predau sau nu deșeuri. Acest tarif se va aplica, de asemenea, navelor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, cu scopul de a preveni deversarea directă în mare a plaselor de pescuit abandonate și a deșeurilor prinse accidental în acestea.

În anumite cazuri, dacă o navă predă o cantitate excepțională de deșeuri, poate fi percepută un tarif direct suplimentar pentru a se asigura că toate costurile legate de primirea unei asemenea cantități de deșeuri nu generează o sarcină disproporționată asupra sistemului de recuperare a costurilor al unui port.

Tarifele pot fi diferențiate, în funcție de categoria, tipul și mărimea navei, precum și de tipul de trafic în care este implicată nava.

Un tarif redus - se aplică „navelor ecologice”, adică navelor care pot demonstra că dețin controlul cantităților reduse de deșeuri (prin tratare, neutralizare, compactare, reciclare, etc) și practică o gestionare durabilă și ecologică a deșeurilor la bordul navei.

Navele pot fi inspectate pentru a se verifica conformitatea cu noile cerințe și în caz de neconformare, se vor aplica sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Obligațiile privind notificarea prealabilă a deșeurilor

Compania care operează, agentul sau comandantul unei nave căreia i se aplică prevederile HG nr. 1016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioare, care are ca destinaţie un port românesc trebuie să completeze formularul denumit „Notificarea prealabilă a deșeurilor”, cu date exacte și reale şi să îl transmită ANR şi administraţiei portului: cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire, dacă se cunoaște portul de escală; imediat ce se cunoaște portul de escală, dacă această informație este disponibilă cu mai puțin de 24 de ore înainte de sosire; sau cel târziu în momentul în care nava părăsește portul anterior, dacă durata voiajului este mai mică de 24 de ore.

Comandantul navei trebuie să înregistreze în registrul de evidenţă a deşeurilor şi în registrul de evidenţă a hidrocarburilor toate datele, în conformitate cu realitatea, privind tipurile şi cantităţile de deşeuri şi/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port.

Informațiile cuprinse în formular sunt raportate pe cale electronică de către operatorul, agentul sau comandantul navei în cadrul acelei părți din sistemul de informare, monitorizare și asigurare a aplicării ordonanței.

ANR verifică dacă formularul a fost completat fidel și cu exactitate și dacă informațiile prevăzute în acesta au fost notificate corespunzător și fără întârziere administrației portului.

Predarea deşeurilor provenite de la nave

Comandantul unei nave care face escală într-un port românesc, înainte de a părăsi portul respectiv, trebuie să predea toate deșeurile transportate la bordul navei într-o instalație portuară de preluare, în conformitate cu normele relevante privind deversarea, prevăzute în Convenția MARPOL 73/78.

La predare, operatorul instalației portuare de preluare sau administrația portuară la care au fost predate deșeurile completează formularul „Confirmarea predării deșeurilor” și furnizează comandantului navei, fără întârzieri nejustificate, confirmarea predării deșeurilor.

Cerințele nu se aplică porturilor mici dotate cu instalații fără personal sau porturilor care sunt situate în zone îndepărtate, cu condiția ca ANR să fi notificat numele și localizarea respectivelor porturi românești pe cale electronică în cadrul acelei părți din sistemul de informare, monitorizare și asigurare a aplicării ordonanței.

Operatorul, agentul sau comandantul unei nave, înainte de plecare sau imediat după primirea Confirmării predării deșeurilor, raportează pe cale electronică, informațiile din acest formular în cadrul acelei părți din sistemul de informare, monitorizare și asigurare a aplicării ordonanței.

Formularul privind ”Confirmarea predării deșeurilor” se va păstra la bord cel puțin doi ani, fiind însoțit, după caz, de registrul de combustibil, registrul de încărcătură, jurnalul de înregistrare a deșeurilor sau planul de gestionare a deșeurilor și se pun la dispoziția autorităților statelor membre la solicitarea acestora.

Sistemele de recuperare a costurilor

Administrațiile portuare trebuie să instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, astfel încât să se asigure că toate costurile de exploatare a instalațiilor portuare de preluare pentru preluarea și tratarea deșeurilor provenite de la nave, altele decât reziduurile mărfii, sunt acoperite prin perceperea unui tarif de la nave.

Sistemul de tarifare, de recuperare a costurilor trebuie să încurajeze navele să predea deşeurile generate şi/sau reziduurile mărfii la instalaţiile portuare de preluare şi să nu le deverseze în mare. În acest sens, următoarele prevederi vor fi aplicate tuturor navelor, în conceperea și funcționarea sistemelor de recuperare a costurilor: navele plătesc un tarif indirect, indiferent dacă predau sau nu deșeuri într-o instalație portuară de preluare; tariful indirect acoperă costurile administrative indirecte și o parte semnificativă din costurile operaționale directe, care reprezintă cel puțin 30% din costurile directe totale pentru predarea efectivă a deșeurilor în cursul anului precedent, cu posibilitatea de a lua în considerare și costurile legate de volumul de trafic estimat pentru anul următor.

Tarifele pot fi diferențiate pe baza următoarelor criterii: categoria, tipul și mărimea navei; furnizarea de servicii pentru nave în afara programului normal de lucru în port; sau caracterul periculos al deșeurilor.

Tarifele sunt reduse pe baza următoarelor criterii: tipul de activitate comercială desfășurată de navă, în special atunci când o navă desfășoară transporturi maritime comerciale pe distanțe scurte; proiectarea, echiparea și exploatarea navei demonstrează că nava produce cantități reduse de deșeuri și își gestionează deșeurile în mod durabil și rațional din punct de vedere ecologic.

ANR poate excepta o navă care face escală în porturile românești de la obligaţiile de plată, în cazul în care există probe suficiente pentru a demonstra că sunt întrunite următoarele condiții:

- nava efectuează curse în cadrul unui trafic programat, cu escale frecvente și regulate;

- există un acord în vederea asigurării predării deșeurilor și a plății tarifelor într-un port de-a lungul rutei navei care: este dovedit printr-un contract semnat cu un port sau cu un contractant de deșeuri și prin confirmări de predare a deșeurilor; a fost notificat tuturor porturilor de pe ruta navei; și a fost acceptat de portul în care au loc predarea și plata, care poate fi un port al Uniunii Europene sau un alt port românesc în care, astfel cum este stabilit pe baza informațiilor raportate pe cale electronică în cadrul acelei părți din sistemul de informare, monitorizare și asigurare a aplicării prezentei ordonanțe prevăzut la art. 13 și în GISIS, sunt disponibile instalații adecvate;

”Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deșeuri provenite de la navele care folosesc porturile românești, prin îmbunătățirea procesului de predare/primire controlată în instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităților de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturi”, arată proiectul de act normativ.

Administraţiile portuare trebuie să asigure dotarea adecvată şi disponibilitatea permanentă a instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor de la nave, în conformitate cu necesităţile navelor care fac escală în port, fără a produce întârzieri nejustificate acestora.

Pentru instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor, administraţiile portuare sunt obligate să deţină autorizaţie din punctul de vedere al protecţiei mediului emisă în condiţiile legii.

Administrațiile portuare trebuie să asigure următoarele cerințe:

1) instalațiile portuare de preluare să fie în măsură să preia tipurile și cantitățile de deșeuri provenite de la navele care utilizează în mod obișnuit portul respectiv, ținând cont de: solicitarea de predare a deșeurilor provenite de la nave; dimensiunea și poziția geografică a portului respectiv; tipul navelor care fac escală în portul respectiv și exceptările acordate în temeiul art. 9;

2) formalitățile și aspectele practice legate de utilizarea instalațiilor portuare de preluare să fie simple și rapide, pentru a se evita întârzierile nejustificate provocate navelor;

3) tarifele percepute pentru predare să nu fie descurajatoare pentru navele care solicită să utilizeze instalațiile portuare de preluare;

4) instalațiile portuare de preluare să asigure gestionarea deșeurilor provenite de la nave în mod rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook   sau pe  Google News