Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de evaluare și certificare competențe profesionale

Advertorial
Miercuri, 16 Februarie 2022, ora 17:31 5628 citiri
FOTO: mfe.gov.ro/identitate-vizuala

Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de evaluare și certificare competențe profesionale în domeniul ambalator în cadrul proiectului “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților”

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, județ Maramureș, vă invită să participați la atribuirea prin procedura competitivă a contractului de servicii de evaluare și certificare competențe profesionale în domeniul ambalator (COD CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională) în conformitate cu cerințele incluse în documentația de achiziție, în cadrul proiectului cu titlul “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților” POCU/726/6/12/134995.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura competitivă în conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa de finanțare: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 “Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate”, Axa Prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12 - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Denumire contract: contract de servicii

Tip contract: servicii de evaluare și certificare competențe profesionale

Obiectul contractului: prestare de servicii de evaluare și certificare competențe profesionale în domeniul ambalator manual, respectiv evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în context nonformal și informal, în judetul Maramures - regiunea NV, în cadrul proiectului mai sus menționat, pentru un număr de maxim de 60 participanți certificați la finalul procedurii de evaluare competențe profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul ambalator va fi organizată de către Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale și conform OG 129/2000 privind fomarea profesională a adulților.

In conformitate cu ORDINUL nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), ocupației de ambalator îi corespunde codul COR de ambalator manual (932101). În consecință, la elaborarea oferei se vor avea în vedere serviciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale în domeniul ambalator manual.

Specificații: evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul ambalator manual se vor desfășura pe bază de comandă, în grupe de minim 20 participanți/comandă.

Durata procesului de evaluare pentru o grupă de participanți este de maxim 30 de zile.

Toate specificațiile tehnice sunt menționate în Documentația de achiziție nr. 546 din data de 16.02.2022.

Durată contract: de la semnarea contractului până la data de 28.02.2023 (pe toată perioada de implementare a proiectului “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților”, POCU/726/6/12/134995).

Divizare pe loturi: Nu.

Oferte parțiale sau alternative: Nu.

Valoarea estimată totală: 79.440 lei fără TVA.

Suma alocată pentru serviciile de evaluare și certificare competențe profesionale este de 1.324 lei/participant certificat fără TVA.

Prețul unitar este ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a ofertei și a contractului de servicii. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți certificați.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Locul de prestare al serviciilor: Regiunea NV - județul Maramureș.

Modul de obținere a documentației de achiziție: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

Toate informațiile privind procedura de achiziție sunt prezentate în Documentația de achiziție nr. 546 din data de 16.02.2022 publicată pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunțuri.

Data limită de depunere a ofertelor: 01.03.2022, ora 12:00.

Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține de la: sediul Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Președinte: Sălăjeanu Florian Valeriu

Ne puteți urmări și pe  pagina noastră de Facebook   sau pe   Google News